לרכוש ידיעה רחבה, בדיני משא ומתן, ובכל דיני בין אדם לחבירו

Mishpatim | office@mishpatim.org

Sponsor