לרכוש ידיעה רחבה, בדיני משא ומתן, ובכל דיני בין אדם לחבירו

Mishpatim | office@mishpatim.org

Monitery - Business - Halacha - Jewish - Torah- Law

גליונות - חושן משפט - חו"מ- גליון - משפטים - דיני ממונות